• Ásó kapa gereblye
Akciós termékek

Tudjon meg többet garanciális információkról:

- garanciális időtartam
- garanciális feltételek
- garanciális szervizhálózat

SodaStream

5 ÉV KITERJESZTETT GARANCIA

A FAST Hungary Kft. (Székhelye: 2046. Törökbálint, Depo raktárbázis 3/B, Pf. 102 továbbiakban „SodaStream”) mint garanciaviselő a két év törvényileg előírt jótállási időn túl, további 36 hónap garanciát vállal a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre az alábbi feltételek szerint:

5 év garancia kizárólag a következő listában szereplő gépekre vonatkozik:

 • SodaStream Jet készülékre (Jet WWB Green, Jet Cola Red/White, Jet Titan/Silver, Jet Red/Silver)
 • SodaStream Genesis készülékre (Genesis WWB White/Green, Genesis White, Genesis Titan/Silver, Genesis Chilly Red)
 • SodaStream Fizz készülékre (Fizz White, Fizz Green, Fizz Red, Fizz Titan/Silver)
 • SodaStream Pure készülékre (Pure Grey, Pure White)
 • SodaStream Crystal készülékre (Crystal Red/Silver, Crystal Titan/Silver)
 • SodaStream Penguin készülékre

A kiterjesztett garancia kizárólag a szénsavasító gépekre vonatkozik!

 1. A hosszított garancia csak azokra a SodaStream által meghatározott és forgalomba hozott, valamint SodaStream viszonteladóktól vásárolt szénsavasító gépekre vonatkozik, melyeket a SodaStream által előírt időszakban vásároltak: 2012. április hónap első napjától, 2012. december utolsó napjáig.
 2. A SodaStream által meghatározott garanciális időszakban a vásárló abban az esetben érvényesítheti panaszát, ha maradéktalanul eleget tett a SodaStream által meghatározott használati és panasztételi feltételeknek.
 3. Amennyiben a gép javításra szorul és a vásárló érvényesíteni kívánja a jótállást, fel kell tudnia mutatni a SodaStream márkaszervizében (Fast Hungary Kft. 2046. Törökbálint, Depo raktárbázis 3/B, Pf. 102). a vásárlást igazoló nyugtát, mellyel igazolja a meghatározott időszakban történt vásárlást. Magát a reklamációs folyamatot nem muszáj kimondottan a vásárlónak intéznie. Bármely hozzátartozója, vagy arra felhatalmazott személy elindíthatja azt, ha fel tudja mutatni a fent említett vásárlást igazoló nyugtát. Abban az esetben, ha a meghibásodás nem az előírt használatból fakad, a forgalmazónak nem kötelező elismerni a garanciát.
 4. A SodaStream a vársárlói igényeket és a kárrendezési problémák megoldását szigorúan szem előtt tartva a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően jár el, ám abban az esetben, ha az 5 év garancia programban résztvevő vásárló, a vásárlást követő 3. 4. vagy 5. évben meghibásodás esetén szeretne elállni a vásárlási szerződéstől, a SodaStream a következő lehetőséget kínálja: A vásárló kap egy új, azonos, vagy magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező szénsavasító gépet. Amennyiben a csere létrejön, a SodaStream az új termékre további 6 hónap garanciát vállal.
 5. Amennyiben a meghibásodás a SodaStream által előírt használati feltételek be nem tartása miatt következik be, és a SodaStream a garanciát nem ismeri el, a javítás abban az esetben is megtörténik, ám, a SodaStream-mel történt előzetes egyeztetést követően ennek költségei a vásárlót terhelik.

  Nem rendeltetésszerű használatnak minősül, ha a SodaStream szénsavasító gépet nem eredeti SodaStream CO2 patronnal üzemeltetik.
 6. A garancia nem érvényes abban az esetben, ha a meghibásodás külső behatás miatt történik (baleset, mechanikai sokk stb.), vagy ha a gép összeállítása nem a gyártó előírásainak megfelelően történt, ha a terméket kereskedelmi célú felhasználásából fakadt, ha nem megfelelő tartozékokkal, eszközökkel üzemeltették. A garancia nem vonatkozik fogyó-, és kiegészítő eszközökre (pl. szénsavasító palack, patron, szörpök).
 7. A vásárló tudomásul veszi, hogy a SodaStream garancia csak arra a felhasználóra vonatkozik, aki magánszemély és pl.: nem vállalkozó. Amennyiben a termék kereskedelmi célú felhasználásából fakad a meghibásodás pl.: vendéglátó egységben üzemeltetik, a jótállást nem lehet érvényesíteni.
 8. Amennyiben a vásárló érvényesíteni kívánja a garanciát, a SodaStream fenntartja a jogot a termékkel kapcsolatos papírok bekérésére: egy dátumozott vásárlást igazoló nyugta, helyesen kitöltött és érvényes jótállási jegy. A jótállás csak a nyugtán szereplő termékre vonatkozik, nem váltható be más SodaStream termékre és nem vonatkozik annak tartozékaira (szénsavasító palack, patron, esetleg szörp).
 9. A SodaStream fenntartja a garanciális feltételek változtatásának jogát az akció közzétételének napjától.


Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt készülék folyamatosan az Ön megelégedésére fog működni. Mindazonáltal a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét:

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatót!

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a termék hibáját szakszerűtlen beszerelés illetve üzembe helyezés okozza, a gyártót jótállási kötelezettség nem terheli.

Általános feltételek:
A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik.
A fogyasztó szavatossági jogait a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlónkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.

A jótállás azt jelenti, hogy a jogszabály alapján jótállásra kötelezett gyártó garantálja, hogy a Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés keretében értékesített új, tartós fogyasztási cikk egy bizonyos időtartamon belül kifogástalanul fog működni, és a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy a termék meghibásodásának oka rendeltetésellenes használat, vagy külső behatás következménye, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási idő a jogszabályi rendelet mellékletében felsorolt termékekre 12 hónap. A gyártó, ettől kedvezőbb, önként vállalt jótállási feltételeket is vállalhat, melyet a forgalmazó, ill. kereskedő maradéktalanul köteles átruházni a vásárlóra. A fogyasztói szerződéssel értékesített - de kötelező jótállás alá nem tartozó - illetve a kötelező jótállással értékesített, de a jótállás idejének lejárta utáni termékre a fogyasztót szavatossági jogok illetik meg.

Fogyasztói szerződéssel értékesített termék esetén a szavatossági idő két év, melyet a forgalmazó jelen esetben terméktípustól függően kibővített 5 évre.

Szavatosság esetén az eladó azért vállal felelősséget, hogy eladáskor hibátlan terméket adott át a Vevőnek, tehát nincs olyan rejtett hibája, ami csak később fog kiderülni. Hat hónapon belül felismert hiba esetén a kereskedő köteles bizonyítani, hogy a hiba (a hiba oka) a vásárláskor nem volt benne a termékben. Utána a bizonyítás a fogyasztó feladata. Fogyasztói kifogás esetén a kereskedő (eladó, kereskedelmi egység) a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben meghatározott jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv nem előírt formátumú, de tartalmazza a kötelezően meghatározott (kitöltendő) adatkört. Ennek kitöltése után a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztó részére át kell adni.

A fogyasztó jótállási igényét szabályosan kitöltött jótállási jeggyel, szavatossági igényét az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesítheti!

Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott és a készülék adatait tartalmazó eredeti számla vagy blokk) alapján pótolunk.

A fogyasztási cikk meghibásodása esetén:
A fogyasztó - választása szerint - kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződés súlyát és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kellemetlenséget.
Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy a kötelezettségének a (*) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A rögzített bekötést nem igénylő, illetve a 10kg-nál nem nagyobb súlyú, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként szállítható fogyasztási cikket be kell szállítani, és a forgalmazó telephelyén kell megjavítani.
(*) A kijavítást, vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a tulajdonos által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégeznie. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

A Termék meghibásodása miatti kárigény (pl. a hűtőgép üzemképtelensége miatt megromlott élelmiszer ára) érvényesítése - megegyezés híján- polgári peres úton kísérelhető meg. A jótállás nem érinti a fogyasztónak a Ptk. és más törvényekből eredő jogait.

 • A csere bonyolítása a kereskedelmi egységben történik, a szerviz által kiállított csereigazolással.
 • Ha a cserére nincs lehetőség, a fogyasztó elállhat a szerződéstől és kérheti a fogyasztási cikk visszavásárlását.
 • Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (l) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó szakvéleményt kérhet. A szakvélemény beszerzése bármelyik erre jogosult (akkreditált) vizsgáló intézetnél kezdeményezhető. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni. Szavatosság esetén az első hat hónapban a kereskedő köteles bizonyítani, és a kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségeket viselni. Hat hónap után a bizonyítási teher a fogyasztóra száll át, aki ezzel együtt a szakvélemény beszerzéséhez felmerülő költségeket is viseli. Ha a forgalmazó a szakvéleményt nem fogadja el, vagy nem tesz eleget bizonyítási kötelezettségének, a fogyasztó a Békéltető Testülethez fordulhat. A fogyasztó a vita bármely szakaszában Bírósághoz is fordulhat.
 • A fogyasztó a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a forgalmazónak megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a forgalmazó magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. (Ptk.306/A§)
 • A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
 • A fogyasztó a javítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
 • A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A termék vagy főegység kicserélése esetén a jótállás illetve szavatosság időtartama a kicserélt termék vagy a főegység tekintetében újra kezdődik.
A termék főegységinek jegyzéke:
TV, VIDEEO, DVD, AUDIO - képcső, alaplemez, LCD modul
HÁZTARTÁSI GÉPEK - főmotor, magnetron
HŰTŐSZEKRÉNY, KLÍMA - kompresszor
MOSÓGÉP - főmotor, mosódob
Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

 • a jótállási felelősség határideje lejár,
 • a kizáró feltételek valamelyike kiderül,
 • a hiba nem rendeltetésszerű használat (*), szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, beüzemelés, iparszerű igénybevételnek, átalakításnak, a készüléken kívül álló ok – vis majornak, vagy a fogyasztó hibájából bekövetkezett törés következménye,
 • a terméket arra illetéktelen próbálta megjavítani, átalakítani,
 • a fogyasztási cikk vagy a hozzátartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a jótállási jegy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
 • továbbá nem terjed ki a jótállás a fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák (pl. külső szennyeződés okozta dugulás megszüntetése, vízkő okozta meghibásodás elhárítása) elvégzésére, illetve azok elmulasztásából bekövetkező meghibásodások kijavítására,

(*)Nem rendeltetésszerű használat esetén (pl. nem háztartási célú) a jótállás illetve a szavatossági jog semmis. Rendeltetésszerű használatnak minősül a készülékhez mellékelt használati útmutató szerinti beüzemelés, működtetés és használat.

Igényérvényesítés helye és módja:
A jótállási igényt a vásárlás helyén vagy a garanciális szervizek valamelyikében lehet érvényesíteni. A garanciális szervizekről a Fast Hungary Kft. ad tájékoztatást telefonon, e-mailben.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Tisztelt Fogyasztó!
A terméket importálja és forgalmazza: FAST Hungary Kft., 2046 Törökbálint, Depo Pf. 102.
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

Fast Hungary Kft. H-2046 Törökbálint, Depo Pf. 102. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@sodastream.hu 

Iratkozz fel hírlevelünkre és
értesülj elsőként akcióinkról, újdonságainkról!Ellenőrizze rendelése
állapotát!
Kattintson!